LCSI 성격유형별로 구분되어 있습니다. 클릭하시면 소개글을 보실수 있습니다. 
 -  신규 : 이재관 사람책님서형규  사람책님이몽석 사람책님김종원 사람책님조준원 사람책님.


주도형


https://sway.com/Ix3G9OCo9xC5vXDz  https://sway.com/Z1BW0GVVuooBLeT2  
https://sway.com/ZuGpSGoI2sUoQyQH   https://sway.com/4ouTJTrrGEGFd6Ca  
https://sway.com/6ZQm6HZJOsNxtJ3T   https://sway.com/RnMKqiSm8myIKFih  
 https://sway.com/HFQnvgW0v3hNGSnT  https://sway.com/a5kmlRv80vBdSqVs  
https://sway.com/zgL70Vu7XzxgNuWG   https://sway.com/kCFlDz8jJxrtPe99  
    
https://sway.com/VIc0ByoLFm2vYvZH

https://sway.com/cXh7jXHLxxFhBzYm

https://sway.com/7jECa2K3XV83mBGS

분석형


https://sway.com/Kcbd5vUwQdcbvLPd   https://sway.com/BofCFF2rvJLQEtkg  
https://sway.com/4MoqD9q4D9B6gSuz    https://sway.com/UjKhI3VgDgA9G6Hw   https://sway.com/SaVkadyKcYlLlU4p   https://sway.com/uPs660IjUHhAL8F5  
https://sway.com/NkjAVBRevY5e2RxQ    https://sway.com/DIKj2sILOaVnVehk 
https://sway.com/maIrRcC8A6H8kEy5 https://sway.com/hSjDliCetGeI8eBT


미분류

  
https://sway.com/wmZPzb1DC5hRdryf

  https://sway.com/R5rZHPl8pVHD7UHA    https://sway.com/FrmMDdjcAu2qeVcV
https://sway.com/1lykh8SptTpbagFD


표출형

https://sway.com/p7hHrGCWXQP3ub68  https://sway.com/YPZukNva2CaGQbpt  
https://sway.com/VANzUmW22QdhjT3S https://sway.com/lf9hJMtnmiQSBIU9    
https://sway.com/xk51wiYYrCPTMFUm  https://sway.com/jWSHqoz6u6O8OdOE  
https://sway.com/4t2TVXFAiBCfQ83O    https://sway.com/tMKb6VIGIsWQhvYT  
https://sway.com/WYAC4RRm6WeV3c0l    https://sway.com/ShqRuEDogPRPGTjE

우호형


https://sway.com/gpVQ3EEI5vv2haSJ   https://sway.com/OJH8WPYrXKfHdc26  
https://sway.com/pxHOgvAqHmWfmOSa    https://sway.com/4TCCQzfhAmLxtLrE  
https://sway.com/JsEi5BfPdybw0qbF    https://sway.com/oENnHQdjhwalUkWf
https://sway.com/KB7V0CSJdrMj6Ji8      https://sway.com/jaT8KAp64DDI6UYG  

https://sway.com/PuOjLHiv4LVkjkd7    https://sway.com/SFAzofaG53Gi9cJW  

https://sway.com/GgIc4ujzE4TCzeME    https://sway.com/yKlxZp6Dhn7QadjQ  
https://sway.com/DgKx1ttHAJtRsDeb    https://sway.com/IrGT5ybm5jrcGTAz  
 https://sway.com/JOBo2rzFzsW3JEP7   https://sway.com/p8x2dgpwZWtpTc0v  
https://sway.com/cLnu1HklH8k4rk5l     https://sway.com/IR4ijeWAHQD0uaia  
https://sway.com/bxywEPzM5j3cEJrk    https://sway.com/2gkCWAmn45CKsT5U  

https://sway.com/eOCTchu2YLDBQwzb   https://sway.com/UkA8miSHK4rGuAWi
https://sway.com/Fi22f1TC6Y64BAkl
https://sway.com/D0BRgY6ZhHkHYpxb