LCSI 성격유형별로 구분되어 있습니다.
※ 사람책의 안내글을 읽어보시기 위해서는 별도의 절차가 필요합니다. 
    전화로 문의주시면 안내해드리겠습니다.(061-363-9585 / 신의형)
 

주도형


  https://sway.com/Z1BW0GVVuooBLeT2  
https://sway.com/ZuGpSGoI2sUoQyQH     
https://sway.com/6ZQm6HZJOsNxtJ3T   https://sway.com/RnMKqiSm8myIKFih  
 https://sway.com/HFQnvgW0v3hNGSnT  https://sway.com/a5kmlRv80vBdSqVs  
https://sway.com/zgL70Vu7XzxgNuWG   https://sway.com/kCFlDz8jJxrtPe99  
    
https://sway.com/VIc0ByoLFm2vYvZH

https://sway.com/cXh7jXHLxxFhBzYm

https://sway.com/7jECa2K3XV83mBGS

분석형


https://sway.com/Kcbd5vUwQdcbvLPd     
    https://sway.com/UjKhI3VgDgA9G6Hw   https://sway.com/SaVkadyKcYlLlU4p   https://sway.com/uPs660IjUHhAL8F5  
     
https://sway.com/maIrRcC8A6H8kEy5 https://sway.com/hSjDliCetGeI8eBT


미분류

  

  https://sway.com/R5rZHPl8pVHD7UHA    https://sway.com/FrmMDdjcAu2qeVcV
https://sway.com/1lykh8SptTpbagFD


표출형

https://sway.com/p7hHrGCWXQP3ub68  https://sway.com/YPZukNva2CaGQbpt  
https://sway.com/VANzUmW22QdhjT3S     
https://sway.com/xk51wiYYrCPTMFUm  https://sway.com/jWSHqoz6u6O8OdOE  
https://sway.com/4t2TVXFAiBCfQ83O    https://sway.com/tMKb6VIGIsWQhvYT  
    https://sway.com/ShqRuEDogPRPGTjE

우호형


     
      
https://sway.com/JsEi5BfPdybw0qbF    https://sway.com/oENnHQdjhwalUkWf
https://sway.com/KB7V0CSJdrMj6Ji8      https://sway.com/jaT8KAp64DDI6UYG  

      

    https://sway.com/yKlxZp6Dhn7QadjQ  
https://sway.com/DgKx1ttHAJtRsDeb    https://sway.com/IrGT5ybm5jrcGTAz  
 https://sway.com/JOBo2rzFzsW3JEP7   https://sway.com/p8x2dgpwZWtpTc0v  
https://sway.com/cLnu1HklH8k4rk5l     https://sway.com/IR4ijeWAHQD0uaia  
https://sway.com/bxywEPzM5j3cEJrk    https://sway.com/2gkCWAmn45CKsT5U  

https://sway.com/eOCTchu2YLDBQwzb   https://sway.com/UkA8miSHK4rGuAWi
https://sway.com/Fi22f1TC6Y64BAkl